Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi!

Tarım ve Orman Bakanlığı

13 Şubat 2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

d) Birim: Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

e) Genel Müdürlük: Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Personel: Bakanlık kadrolarında, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan devlet memurlarını,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve savunma hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, ayniyat saymanı,

2) Memur, daktilograf, ambar memuru, santral memuru, mutemet, veznedar, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, orman muhafaza memuru, şoför, haberleşme memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, spiker,

e) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, rasatçı yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve bahçıvan.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar; veteriner hekim, mühendis, biyolog, mimar, kimyager, jeolog, jeomorfolog, arkeolog, fizikçi, jeofizikçi, avukat, istatistikçi, matematikçi, şehir plancısı, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, eczacı, tercüman, mütercim, diyetisyen, redaktör, ev ekonomisti, ekonomist, grafiker, tekniker, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, hemşire, programcı, dekoratör, teknisyen, laborant, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, muhasebeci, teknik ressam, topograf, kütüphaneci, rehber, fotoğrafçı, kameraman, rasatçı, makinist, matbaacı, gemi adamı, kaptan ve haberleşme teknisyeni kadrolarıdır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları, bu Yönetmelikte atama yapılacak kadro için belirlenen öğrenim ve bazı belgelere sahip olma şartları ile alt görevlerde belirli bir süre çalışma şartlarını taşımak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda 5 inci maddedeki genel şartlar yanında aşağıdaki özel şartlar da aranır:

a) Merkez teşkilatındaki şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibarıyla mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, biyolog, veteriner hekim, kimyager, matematikçi, arkeolog, çözümleyici kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatında sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

4) Atama yapılacak kadronun bulunduğu birimin hizmet alanında görev yapabilecek unvana sahip olmak,

b) Merkez teşkilatındaki şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibarıyla APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, sosyolog, psikolog, eczacı, ev ekonomisti, ekonomist, şef, araştırmacı, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, kütüphaneci, rehber, sosyal çalışmacı, spiker, muhabir, yapım ve yayın elemanı, yapım ve yayın görevlisi, yayın şefi veya koruma ve güvenlik şefi kadrolarında en az bir yıl; programcı, tekniker, memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, sekreter, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, laborant, diyetisyen, hemşire, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni, dekoratör, sağlık memuru, makinist, rasatçı, matbaacı, muhasebeci, teknik ressam, dava takip memuru, topograf, grafiker, redaktör, fotoğrafçı, kameraman, teknisyen, kaptan, gemi adamı, orman muhafaza memuru, haberleşme memuru veya haberleşme teknisyeni kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatında sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

c) Taşra teşkilatında;

1) Şube müdürü (Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların tarım ekonomisi, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, kültür teknik, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, toprak, tarımsal mekanizasyon, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği veya jeodezi ve haritacılık bölümlerinden mezun olmak ve mühendis kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Şube müdürü (Gıda ve Yem) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların gıda, gıda bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, su ürünleri, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, biyoloji, kimya veya veteriner hekimliği bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, biyolog, kimyager ve veteriner hekim kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube müdürü (Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, bitki sağlığı, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, kültür teknik, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal biyoteknoloji veya toprak bölümlerinden mezun olmak ve mühendis kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

4) Şube müdürü (Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği) kadrosuna atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak ve veteriner hekim kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

5) Şube müdürü (Balıkçılık ve Su Ürünleri) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, zootekni, veteriner hekimliği veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, veteriner hekim veya biyolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

6) Şube müdürü (Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların veteriner hekimliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisliği veya zootekni bölümlerinden mezun olmak, veteriner hekim, mühendis kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

7) Şube müdürü (Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak, mühendis, veteriner hekim kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

8) Şube müdürü (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, (a) bendinin (1) numaralı ve (b) bendinin (1) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

9) Şube müdürü (Çayır, Mera ve Yem Bitkileri) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, bitki koruma veya bitki sağlığı, bahçe bitkileri, kültür teknik, tarım ekonomisi, zootekni, tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, hayvansal üretim, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme veya orman mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve mühendis kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

10) Şube müdürü (Doğa Koruma ve Sulak Alanlar) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, ziraat mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, jeoloji mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, peyzaj mimarlığı, harita mühendisliği, şehir ve bölge planlama, biyoloji, kimya mühendisliği, arkeoloji, kimya veya jeofizik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, jeolog, jeofizikçi, şehir plancısı, kimyager, arkeolog veya biyolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

11) Şube müdürü (Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, su ürünleri mühendisliği veya zootekni bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, veteriner hekim veya biyolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

12) Şube müdürü (Milli Parklar) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, ziraat mühendisliği, mimarlık, harita mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, jeoloji veya jeomorfoloji bölümlerinden mezun olmak ve mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

13) Şube müdürü (Planlama ve Koordinasyon) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, fizik, istatistik, biyoloji, veteriner hekimliği, kimya, kütüphanecilik veya arkeoloji bölümleri dışındaki diğer bölümlerinden mezun olmak ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

14) Şube müdürü (İdari ve Mali İşler) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, fizik, istatistik, biyoloji, veteriner hekimlik, kimya veya arkeoloji bölümleri dışındaki diğer bölümlerinden mezun olmak ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

15) Bölge müdürlüklerine bağlı illerdeki şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, ziraat mühendisliği, veteriner hekimliği, biyoloji, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, jeoloji, jeofizik, harita mühendisliği veya coğrafya bölümlerinden mezun olmak, mühendis, veteriner hekim, mimar, şehir plancısı, biyolog, kimyager, arkeolog, jeolog, jeofizikçi veya jeomorfolog kadrolarında en az bir yıl hizmeti bulunmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Sertifika türü silahlı olan Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olmak,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olmak,

g) Eğitim uzmanı veya uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri fakültesi mezunu olmak,

2) Uzman olarak atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Günümüz şartlarında geçerliliği kabul edilen ve sıkça kullanılan an az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ı) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların muhasebe, işletme, maliye, iktisat veya ekonomi bölümlerinden mezun olmak,

2) Sayman kadrosuna atanacaklar için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe birimlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

j) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) MEB onaylı bilgisayar kursu sertifikasına sahip olmak ya da en az iki dönem bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

k) Memur, spiker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, santral memuru, haberleşme memuru, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, mutemet, daktilograf, veznedar veya sekreter kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bakanlığın ihtiyacına göre en az üç yıllık (B), (C), (D) veya (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Arkeolog, biyolog, dekoratör, diyetisyen, eczacı, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, mimar, mühendis, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı veya veteriner hekim unvanlı kadrolara atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Mütercim, tercüman ve rehber kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı almış olmak,

ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik veya bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

d) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Redaktör kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki ve teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Veteriner sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1) Açık öğretim fakültesi dahil en az iki yıl süreli mesleki ve teknik yüksek okulların laborant veya veteriner sağlık teknikerliği bölümlerinden mezun olmak,

ı) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Açık öğretim fakültesi dahil iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim okullarının ilgili bölümleri mezunu olmak,

i) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı en az 400 saat programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

j) Makinist, gemi adamı, kaptan, fotoğrafçı, kameraman veya matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, 4 yıllık süreli yüksekokul veya mesleki ve teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Ortaöğretim mezunu olması halinde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından 160 saatlik kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için gemi adamı cüzdanı veya yeterlilik belgesine sahip olmak,

4) Kaptan kadrosuna atanabilmek için 4 yıllık fakülte veya yüksekokul ile mesleki ve teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

k) Veteriner sağlık teknisyeni, haberleşme teknisyeni, teknisyen, teknik ressam, laborant, topograf, sağlık teknisyeni, sağlık memuru veya rasatçı kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından veya bu okullara denk mülga okullardan mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az altmış gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru şartlarına, başvuru tarihi, süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavla ilgili diğer hususlara yer verilir.

(2) Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere yasal izinlerini kullanmakta olan personelin başvuruda bulunması ve sınavlara katılması mümkündür.

(3) Yazılı sınava başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(4) Aday memurlar, başka kurumların personeli ve görevden uzaklaştırılmış bulunanlar sınavlara başvuramazlar.

(5) Yapılan başvurular, başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren en fazla on beş iş günü içinde ilan edilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın internet sayfasından ilan edilir. Belirtilen listeye itiraz ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır. Genel Müdürlük, itirazları en az beş iş günü içinde değerlendirir ve karara bağlar.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Bakanlıkla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. Yazılı sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça belirlenecek konularda yapılır. Sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda çoktan seçmeli test usulünde yaptırılır.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılır.

(5) Sınav Kurulu, yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde sınav sonuçlarını en geç yirmi iş günü içinde bir tutanakla Genel Müdürlüğe teslim eder.

(6) Yazılı sınavın bu maddede belirtilen diğer kurumlara yaptırılması halinde Sınav Kurulu, kurula iletilen sınav sonuçlarını teslim tarihinden itibaren iki iş günü içinde Genel Müdürlüğe teslim eder.

(7) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren beş iş günü içinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınavın yirmi iş günü içinde tamamlanması esastır. Ancak sözlü sınava katılma hakkı kazanan personel sayısının iki yüzden fazla olması durumunda sözlü sınav süresi en çok on iş günü uzatılabilir.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanı listesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılır ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenim bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı sebebiyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 13 – (1) Sınavlar, deprem, sel, salgın hastalık ve benzeri doğal afetler sebebiyle veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde ertelenebilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

(3) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinde ilan eder. Ayrıca tebligat yapılmaz.

(2) İlgililer, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletebilirler. İtirazlar, en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) İtirazların Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, başarılı olan adaylara ilişkin listenin değişmesi durumunda yeni liste Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Yapılan yazılı sınavda hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararları uyarınca soruların iptal edilmesi durumunda, iptal edilen soru veya sorular bütün adaylarca doğru işaretlenmiş kabul edilir.

(5) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, itirazlara ilişkin hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak tercihe göre atama yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu Bakan oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürü başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek merkez birimlerin amirleri ve yardımcıları ile toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar. İhtiyaç duyulması halinde aynı usule göre taşrada birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak; unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Yazılı sınav konularına ilişkin konu başlıklarını belirlemek.

c) Sınav sonuçlarını ve sözlü sınava katılmaya hak kazananları ilan etmek.

ç) Sınav sonuçlarına itirazları sonuçlandırmak.

d) 10 uncu madde kapsamında belirlenecek konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

e) Yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlattırmak.

f) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen toplam hizmet süresi, öğrenim ve bazı belgelere sahip olma şartlarını taşımak kaydıyla 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılabilir:

a) Personelin isteği ve atanacak kadronun gerektirdiği özelliklerin taşınması kaydıyla; üst görev gruplarından alt görev gruplarına geçişler ile aynı görev grubunun aynı alt görev gruplarında bulunan unvanlara yapılacak atamalarda sınav şartı ile Bakanlıkta ve alt görevlerde belli bir süre çalışma şartı aranmaz.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu kadrolara diğer kadrolardan yapılacak atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

(4) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 18 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt görevlere, söz konusu unvanlar için aranan toplam hizmet süresi, öğrenim ve bazı belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler. Diğer personel kanunlarına tabi olanlar ihraz ettikleri unvanlara, aynı unvanın olmaması halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü alınarak atamaları yapılabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolara ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 21 – (1) 4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi şartının istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir