TÜİK, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı!

tuik araştırma beslenme diyet sağlık

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2015 tarihli ve 29349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (ğ) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,”

“ğ) Hizmet birimi: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 ve 604 üncü maddelerinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,”

“n) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Şube” ibaresi “İstatistik Grup” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Psikolog,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyetisyen,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme suretiyle atanacak personele yönelik olarak ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şube” ibaresi “İstatistik Grup” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “en az beş yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en az” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Psikolog,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyetisyen,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/eYDS) (A) düzeyinde başarılı olmak veya bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında bulunan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurum tarafından da yapılabilir.

(2) Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 gün içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Unvan değişikliğine ilişkin özel usul ve esaslar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel Daire Başkanı, Eğitim Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkanı, sınavın niteliğine göre belirlenecek İstatistik Müşaviri, İstatistik Grup Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Müdür veya İstatistik Grup Müdürlerinden olmak üzere Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; yazılı sınav konu başlıklarının belirlenmesi, görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17/A – (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; Eğitim Daire Başkanlığınca dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava konusu sınavlara ilişkin belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenim ve hizmet süresi gibi” ibaresi “öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “öğrenim ve hizmet süresi gibi” ibaresi “öğrenim, sertifika ve toplam hizmet süresi gibi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımaları kaydıyla öğrenimle ihraz edilen görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “iki yıllık” ibaresi “iki veya üç yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir