Diyetisyenlerin ofis açmasına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ne diyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 118846/622.02/E.144250 sayılı yazısını paylaşmak istiyoruz. İlgili yazına öncelikle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’ine atıfta bulunulmuştur. Yönetmeliğin dördüncü maddesinde:

… t) (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/2 md.) İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da mobil yerleri,…“ hükmünü,

Altıncı maddesinin birinci fıkrasında:

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

Üçüncü fıkrası ise:

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur, hükmü

Dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasında:

Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhî bir işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır, hükmü bulunulduğu belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu yazısının son paragrafında ise:

Danıştay On Yedinci Dairesinin 19/04/2016 tarihli ve 2015/10915 Esas, 2016/3010 Karar sayılı kararı ve Sağlık Bakanlığının 29/03/2018 tarihli ve E.1860 sayılı yazısı kapsamında; özel mevzuatı uyarınca kurulan sağlık kurumları ve kuruluşlarında istihdam edilenler hariç olmak üzere sağlık danışmanlığı, egzersiz danışma merkezi, özel fizyoterapi danışma merkezi, fizyoterapi sağlıklı yaşam merkezi, fizyoterapistlik, diyetisyenlik, psikologluk, psikolojik danışma merkezi, dil ve konuşma terapistliği, odyologluk, iş ve uğraş terapistliği, podologluk, aile danışmanlığı ve yaşam koçluğu faaliyet konularına ait münferit çalışma yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Mevzuatı kapsamında ve Yönetmelik’in 9’uncu maddesi uyarınca ruhsatlandırılabileceği ancak buralarda tıbbi cihaz kapsamına giren cihazların kullanılamayacağı ve tıbbi amaçlı olan, tanı ve tedaviye yönelik herhangi bir faaliyette bulunulamayacağı ayrıca ilgili faaliyet konularının kendi mevzuatı uyarınca ilgili kurumlar tarafından da denetlenmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir, şeklinde ifadeler ile çalışma bakanlığınca ruhsatlandırılmasını öngörmüştür.

Aslında başlı başına bu yazı dahi diyetisyenlerin belediyelerce ruhsatlandırılacağını ortaya koyuyorsa da siz sayın okurlarımızın kafa karışıklığını giderebilme adına paylaşma gereği duyulmuştur.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir