Sağlık Bakanlığı yurt dışında görev yapacak diyetisyen ve sağlık personeli arıyor!

Sağlık Bakanlığı 2019 yeni logosu

Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti sağlık tesislerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere tüm unvan ve branşlarda, Suriye’deki Sağlık tesislerine ise sadece uzman tabip, tabip ve diş tabibi müracaatları 10/01/2019 – 31/01/2019 saat 23:59’a kadar alınacaktır.

Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler hariç olmak üzere, müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.

Alınacak branşlar

Unvanı Hizmet sınıfı
Uzman tabip Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Tabip Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Diş tabibi Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Diyetisyen Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Eczacı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Fizyoterapist Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Hemşire Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Ebe Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Diğer sağlık personelleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Genel esaslar

 • Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;
  1. Uzman tabip ve tabipler dahil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,
  2. Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane ) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,
  3. Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

 1. Tabip ve uzman tabip dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içerisinde 40 yaşını, diğer sağlık hizmetleri için 45 yaşını doldurmamış olmak,
 2. İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları .
 • Yurt dışı sağlık tesislerinde ilk defa görevlendirilecek olanların taleplerine öncelik
 • Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından resen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.
 • Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

Başvuru esasları

 • Yurtdışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün khgm.saglik.gov.tr adresinden yapılır.
 • Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) üzerinden alınır. Başvuru için kullanılacak internet adresi saglik.gov.tr’dir.
 • Görev almak isteyen personel, Sağlık Personeli Takip Sisteminde yer alan “Yurtdışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu’nu doldurularak, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatılır. Onaylatılan evraklar elektronik ortama aktarılarak “pdf” formatında başvuru yapılan sayfaya yüklenerek başvuru kesinleştirilir.
 • Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (yöneticiler, tabip, uzman tabipler ile diş tabibi ve uzman diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Daha önce farklı görevler ile yurtdışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.
 • Usule uygun başvurular ilgili Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılacağından e-devlet şifresinin alınmış olması
 • Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları
 • Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin veya müracaatı sehven kabul edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Görevlendirme süreleri

Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici, tabip ve uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi olarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir