Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

devlet malzeme ofisi

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2015 tarihli ve 29443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g), (m), (ö) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“m) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı sınavdan sonra tabi tutulacakları sözlü sınavı,”

“ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

p) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen hizmet süresi şartlarını taşımak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Şef, Uzman veya Muhasebeci görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az üç yıl hizmette çalışmış olmak,

3) Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Uzman veya Şef görevinde toplam en az üç yıl hizmette bulunmak, en az bir programlama dilini ve işletim sistemini iyi derecede bildiğini belgelemek, görevde yükselme sınavına başvuru süresinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde İngilizce dili için YDS’den en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca diğer yabancı dil sınavlarında bu puana eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olmak,

4) Kalite Kontrol Daire Başkanlığı Şube Müdürleri ile İnşaat ve Emlak Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, Mühendis, Şef, Teknik Şef, Merkezi Satınalma Uzmanı veya Mimar görevlerinde toplam en az üç yıl hizmette bulunmak ve görev alanları ile ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

5) Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür kadrosuna atanacaklar için Şef, Uzman, Merkezi Satınalma Uzmanı veya Öğretmen görevlerinde toplam en az üç yıl hizmette bulunmak ve sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, okul öncesi eğitimi alanında öğretmen unvanını haiz bulunmak,”

“c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Eczacı, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunları için ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,”

“ç) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarından Mimar veya Kimyager olarak mezun olup bu pozisyonlarda toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak veya,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Çözümleyici pozisyonunda en az dört yıl hizmeti bulunmak veya,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Tekniker pozisyonunda en az altı yıl hizmeti bulunmak,”

“d) Müşavir ve Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Şef, Uzman veya Muhasebeci görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az üç yıl çalışmış olmak,”

“e) Merkezi Satınalma Uzmanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavına başvuru süresinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde İngilizce dili için YDS’den en az (E) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca diğer yabancı dil sınavlarında bu puana eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olmak,

3) Merkezi Satınalma Uzmanı Yardımcısı, Şef, Uzman, Muhasebeci veya Eczacı görevlerinden birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,”

“f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Eczacı, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,”

“g) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarından Mühendis, Mimar veya Kimyager olarak mezun olup bu pozisyonlarda toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak veya,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Çözümleyici pozisyonunda en az dört yıl hizmeti bulunmak veya,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Tekniker pozisyonunda en az altı yıl hizmeti bulunmak,”

“ğ) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Mühendis, Mimar, Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam veya Laborant pozisyonlarında toplam en az bir yıl çalışmış olmak,”

“h) Merkezi Satınalma Uzmanı Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik fakülteleri ile fen fakültelerinin matematik, istatistik, fizik veya dil ve tarih coğrafya fakültesi ile edebiyat fakültesinin İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Görevde yükselme sınavına başvuru süresinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde İngilizce dili için YDS’den en az (E) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca diğer yabancı dil sınavlarında bu puana eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olmak,

3) Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam veya Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az üç yıl hizmette bulunmak,”

“i) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,

3) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Satınalma Memuru, Sekreter, Pazarlamacı, Teknisyen veya Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az bir yıl hizmette bulunmak,”

“j) Memur, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Pazarlamacı pozisyonu için en az iki yıllık yükseköğrenim; diğer pozisyonlar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetli, Kaloriferci veya Aşçı görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az bir yıl hizmette bulunmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Mütercim unvanını mezuniyetleri dolayısıyla ihraz etmelerine imkan veren, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Sınava katılma şartları, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca ilan edilir.”

“(6) Başka kurumların personeli ve ilk defa açıktan işe alınarak deneme süresi içinde olan personel başvuruda bulunamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı sınavını yaptırmak; sözlü sınavları yapmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınav, unvan değişikliği yazılı sınavı hariç Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve sınav bitimi tarihini izleyen otuz gün içinde Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması durumunda itirazlara ilişkin hususlar, söz konusu kurumla yapılacak protokolle belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

(6) Unvan değişikliği sınavlarına katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

“ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olan personelin; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine ve öğrenim şartına sahip olmaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanabilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

memurlar.net/haber/955065/devlet-malzeme-ofisi-personeli-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi.html

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir