Hacettepe Üniversitesi KPSS puanıyla 2 diyetisyen alacak!

Hacettepe Üniversitesi

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (621) sözleşmeli personel alınacaktır. (Eczacı alımı için sözlü sınav yapılacaktır.)

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanun’un 48 nci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. 657 sayılı Kanun’un 53 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. (Doğum tarihi: 05.04.1988 (dahil) – 20.04.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde tüm yerleşkeler ve hastane ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evrakına ek olarak alınacaktır.)
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
10. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
11. Başvuru yapan tüm adayların ilanda belirtilen şartlara elverişli olduğu ve görevini sürekli yapmaya engel olabilecek hastalık veya engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri içeren Sağlık Beyan Formunun ” https://hacettepe.edu.tr/fs/form.pdf ” bağlantısından indirilerek eksiksiz doldurması ve belgenin başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklemesi gerekmektedir.

II- ÖZEL ŞARTLAR:
Tüm pozisyonların özel şartlarını görmek için tıklayınız.

A- Büro Personeli
Ortak Şart: İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
B- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
*Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
C- Destek Personeli (Şoför)
D- Destek Personeli (Yemek Hizmetleri)

Ortak Şartlar:
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Yemek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Sağlık kurulu raporu – heyet raporu- karar bölümünde “Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunmalıdır.)
-Aşçıbaşı, Aşçıbaşı Yardımcısı, Aşçı (Özel Hizmet), Diğer Aşçılar, Sıcak Mutfak Aşçısı, Soğuk Mutfak Aşçısı, Tabldot Aşçısı, Soğuk Mezeci, Aşçı, Alakart Aşçısı, Aşçı Yardımcısı meslek alanlarından birinde en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek.
*Öğrenim durumuna göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer öğrenimden başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
E- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri):
*Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
F-Destek Personeli (Berber):
G-Destek Personeli (Gassal):
H- Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım):
Ortak Şartlar:-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda/arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.-Hizmet alanı ile ilgili görev ifasında, görülecek lüzum üzerine taşıma, dağıtım ve temizlik hizmetleri de yerine getirilecektir.
*Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilecektir.
I – Sağlık Personeli
İ – Çözümleyici, Sistem Programcısı

III- BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
2. Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.
3. E-Devlet üzerinden alınan tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi”.
4. Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.
5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)
** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
** Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 05.04.2023-19.04.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Hacettepe Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir.
** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 19.04.2023 sona erecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
*Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 03.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.hacettepe.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı’ndan da ulaşabileceklerdir. Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan
istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
*Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
***İlanen duyurulur.
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-305 1025

Görev yeri
(İl)
KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puan
Adet Öğrenim Durumu Cinsiyet Hizmet Alanı Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

 

 

 

2022
KPSS (P3)
  220 Lisans Kadın Erkek Hemşire – Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
YOK   5 Lisans Kadın Erkek Eczacı – Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
2022
KPSS (P3)
 

2

Lisans

Kadın Erkek

Diyetisyen

– Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak.
2022
KPSS (P3)
  1 Lisans Kadın Erkek Biyolog – Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P3)
 

1

Lisans

Kadın Erkek

Biyolog

  • Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
  • Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans derecesine sahip olmak.
  • Sağlık Bakanlığı onaylı ÜYTE  (Üremeye Yardımcı Tedavi Laboratuvar Uygulamaları Eğitim) Sertifikası sahibi olmak. (Tüp Bebek Ünitesinde görev yapmak üzere)
2022
KPSS (P3)
 

2

Lisans

Kadın Erkek

Fizyoterapist

– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
2022
KPSS (P3)
 

1

Lisans Kadın Erkek Fizyoterapist – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümlerinin birinden mezun olmak ve kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bu alanda en az bir yıl deneyimli olmak ve belgelendirmek. (Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapmak üzere)
2022
KPSS (P3)
  2 Lisans Kadın Erkek Perfüzyonist – Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak veya lisans eğitimi üzerine perfüzyon alanında Yüksek Lisans eğitimi almış olmak ve eğitimini belgelemek.
2022
KPSS (P3)
  2 Lisans Kadın Erkek Çocuk Gelişimcisi – Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  4 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  1 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  1 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Bebek Mutfağında görev yapmak üzere)
2022
KPSS (P93)
  8 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  6 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  5 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri     Meslek Yüksekokulu  Diyaliz Teknikerliği programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  2 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  2 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  2 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri     Meslek Yüksekokulu  Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  3 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği veya Ameliyathane Hizmetleri programlarının birinden 2 yılık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  1 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
2022
KPSS (P93)
  5 Ön Lisans Kadın Erkek Sağlık Teknikeri – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir