Üniversitedeki sınavsız atamalar Sayıştay’a takıldı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin görevde yükselme suretiyle atama için öngördüğü başvuru tarihinde belirli görevlerde çalışıyor olmak ve açılacak sınavda başarılı olmak kriterlerine aykırı olarak fakülte sekreterliklerinden şube müdürlüklerine atama yapıldığı; yine bir personelin sınavsız ve eğitim durumu itibarıyla mümkün olmayacak şekilde unvan değişikliği yapılarak atamasının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.Yukarıda anılan Yönetmelik’in “Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasında;”Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,”Aynı Yönetmelik’in “Sınav şartı” başlıklı 10’uncu maddesinin ilk fıkrasında “Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir” şartı getirilmiştir.S… T……. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 52’nci maddesinin “Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır” hükmü ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin üniversite Genel Sekreteri kadrosunu düzenleyen 27’nci maddesi gerekçe gösterilerek ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 30.09.2019 tarihli ve 29 sayılı kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na tahsisli 1’inci derece şube müdürlüğü kadrosuna sınavsız ataması yapılmıştır. Ayrıca başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olduğunu gösteren belge de sunulamamıştır.Aynı şekilde S…. Y….’in Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 17.12.2019 tarihli ve 38 sayılı kararı ile Personel Dairesi Başkanlığı’na tahsisli 1’inci derece şube müdürlüğü kadrosuna mevzuata aykırı olarak sınavsız ataması yapılmıştır. Yine unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olduğunu gösteren belge de sunulamamıştır.Yönetmelik’in “Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar” başlıklı 9’uncu maddesinin ilk fıkrasında aşağıdaki şart yer almaktadır;
“Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
..
b ) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, jeofizikçi, matematikçi, istatistikçi, uçak kontrol makinisti, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, biolog, psikolog, sosyolog, bakteriolog, odyolog, fizyoterapist, diyetisyen, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”Yönetmelik’in “Unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar” 19’uncu maddesine göre; “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”M…. K… 4 yıllık Fen Edebiyat Fakültesinden “Matematikçi” olarak mezun olmuştur. Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Matematikçi kadrosunda çalışmakta iken önce Ulaştırma Bilimleri Fakültesi Genel İdare Hizmetleri sınıfı Enstitü Sekreteri kadrosuna, sonrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71 ve 76’ncı maddeleri dayanak gösterilerek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı dahilinde 1’inci dereceden İstatistikçi kadrosuna sınıf ve unvan değişikliği ile mevzuata aykırı olarak sınavsız ve (Üniversitelerin İstatistik bölümünden mezun olmaması durumu itibarıyla) öğrenim durumu uygun olmayacak şekilde atanmıştır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3’üncü maddesinde “Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” ilkesine yer verilmiştir. Yukarıda anılan Yönetmelik’in 1’inci maddesindeki “Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” cümlesi de liyakatin önemini vurgulamaktadır. Personel atamalarında liyakati sağlamaya yönelik şartları uygulamayarak işlem yapılması aynı zamanda bu işlemler bakımından hukuki yokluk sonucunu doğurmaktadır. Personel atamalarında mevzuat hükümlerinin uygulanması liyakatin sağlanmasında en büyük güvence durumundadır.
memurlar.net/haber/993384/universitedeki-sinavsiz-atamalar-sayistay-a-takildi.html

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir