Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görevde yükselme yönetmeliği yayımlandı

Sağlık Bakanlığı yeni logo

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelini kapsayan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlılara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselmeye tabi görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak veya Kurum tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

e) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

h) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanını,

ı) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

l) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, hayvan bakıcısı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, tabip, uzman tabip, diş tabibi, veteriner hekim, uzman eczacı, eczacı, istatistikçi, fizikçi, kimyager, biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, tercüman, mütercim, tekniker, programcı, tıbbi teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, teknisyen.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

c) İlan edilen kadro için alt görev süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, alt görevlerde çalışılması gereken sürenin en az 1 yılını Kurumda geçirmiş olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför kadrolarında veya mühendis hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför ile unvan değişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

c) Eğitim uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Şef, çözümleyici, ayniyat saymanı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) İstatistikçi veya programcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrosuna atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, hayvan bakıcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) Bilgisayar işletmeni kadrolarına başvuranlar için; Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelemek,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, hayvan bakıcısı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3) En az B tipi sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, istatistikçi, fizikçi ve kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Veteriner hekim kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Biyolog ve diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Tıbbi teknolog kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki ve teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Teknisyen, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık memuru, laborant, diş protez teknisyeni ve veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının ya da bu okullara denk mülga ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

h) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (B) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,

gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, atama izni alınan boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına, Kurumda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi olarak görev yapmakta olan ve bu Yönetmelikte belirtilen özel şartları haiz Kurum personelinin tümü başvurabilir. Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(6) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(7) Aday listesine üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları ile Atamaya İlişkin Esaslar

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurumca belirlenecek konularda yapılır. Sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır ve duyuruda belirtilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurumun görev alanı ile atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu konular duyuruda belirtilir. Sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılır.

(5) Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Atama esasları

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan herhangi bir sebeple boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar 13 üncü maddeye göre Kurumca belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içinde müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş üyeden oluşan Sınav Kurulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav Kurulu; Kurum Başkanının onayı ile insan kaynaklarının bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ya da İnsan Kaynakları Daire Başkanının Başkanlığında, bir üyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından, bir üyesi Kurum Hukuk Müşavirliğinden ve 2 üyesi diğer birimlerden olmak üzere teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) İhtiyaç halinde aynı usulle üye ve yedek üye belirlenerek birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(6) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır.

(7) Sınav Kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(8) Kurulların sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonuçlarının Duyurulması, İtiraz ve Belgelerin Saklanması

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum veya Kurum tarafından yazılı sınav kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde; sözlü sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da Kurumun resmi internet sitesi vasıtasıyla bildirir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanların sınav belgeleri ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar, dava açılması halinde davada kesin olarak karara bağlanana kadar saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla atama yapılacak kadronun gerektirdiği alt görev hizmet süresi şartı hariç diğer şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere alt görev hizmet süresi şartı hariç diğer şartları taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 7 nci maddede belirtilen hizmet sürelerine sahip olup ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıyanlar için uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir