TMO, görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi! Diyetisyen…

tmo, toprak mahsulleri ofisi logo

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki kadro veya pozisyon unvanını,

ı) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

i) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı dışındaki birimleri,

j) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

n) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Teknik şef, şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve güvenlik amiri,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) Kontrolör,

ç) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Teknik uzman, uzman,

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici, sistem programcısı,

e) İdari hizmetler grubu;

1) Eksper, muhasebeci,

2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

3) İtfaiyeci,

4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı,

f) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.

(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;

a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, ekonomist, istatistikçi, diyetisyen, tekniker, teknisyen, laborant, grafiker, sağlık memuru, programcı, mütercim.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarında çalışmış olmak şartı aranır.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından TMO’ya naklen veya açıktan atananların, müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmesi için TMO’da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan kadro unvanlarında en az bir yıl çalışmış olma şartı aranır.

(3) İç denetim birim başkanı ve iç denetçiler 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre atanırlar.

(4) Şube müdür yardımcısı pozisyonuna;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) TMO’da alt görevlerde bir yıl çalışmış olmak,

c) Toplam en az altı yıl hizmet süresi olmak,

kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından TMO’ya naklen veya açıktan atananların, şube müdür yardımcısı pozisyonuna veya üstü kadrolara atanabilmesi için TMO’da bir yıl görev yapma şartı aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Görev unvanları itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak.

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere TMO’da en az altı ay çalışmış olmak.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda; personelde aranacak özel şartlar unvanları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube müdürü (Merkez) olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında; şube müdür yardımcısı, kontrolör (hesap), kontrolör (teknik), teknik uzman, uzman, teknik şef, şef, ajans amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amiri, itfaiye şefi pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, eksper (mühendis), çözümleyici, sistem programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış olmak,

3) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) TMO’da, avukat pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak,

c) Kontrolör (hesap) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, ajans amiri, uzman, ekonomist ve muhasebeci pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak,

ç) Kontrolör (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenimin teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik şef, ajans amiri, teknik uzman, çözümleyici, sistem programcısı, programcı, istatistikçi, mühendis, kimyager, biyolog, tekniker ve eksper pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak,

d) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenimin, hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; teknik şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir unvanda veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mühendis, mimar, çözümleyici, sistem programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknisyen, eksper pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış olmak,

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir unvanda veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mütercim, muhasebeci, memur, uzman yardımcısı, bilgisayar işletmeni, sağlık memuru, ambar memuru pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış olmak,

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenimin, hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis, mimar, çözümleyici, sistem programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknisyen, eksper pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak,

g) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; muhasebeci, memur, uzman yardımcısı, bilgisayar işletmeni, satın alma memuru, sağlık memuru, sekreter, ambar memuru, santral memuru pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak,

ğ) Ajans amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, eksper, muhasebeci, tekniker, teknisyen, ambar memuru ve memur pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak,

h) İtfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi veya itfaiyeci pozisyonlarında en az üç yıl hizmeti olmak,

ı) Sistem programcısı ve çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin istatistik, fizik, matematik bölümleri veya mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden veya dört yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama dili ile işletim sistemi konularını bildiğini belgelemek,

3) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak,

i) Eksper olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin tarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

3) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

j) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

3) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

k) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, itfaiyeci olarak atanabilmek için;

1) Bilgisayar işletmeni kadrosu için en az iki yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak, diğer pozisyonlar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı pozisyonlarında hizmeti bulunmak,

3) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

l) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Ağır vasıta ehliyetine sahip olmak,

3) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı pozisyonlarında hizmeti bulunmak,

4) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

m) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı pozisyonlarında hizmeti bulunmak,

4) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olma koşulunun yanında son başvuru tarihi itibarıyla deneme süresine tabi sözleşmeli personel olmamak şartı aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlardan; mühendis, mimar, kimyager, biyolog, ekonomist, istatistikçi, mütercim, diyetisyen pozisyonları için en az dört yıllık yükseköğrenimin ilgili bölümünden mezun olmak, mütercim pozisyonu için ayrıca son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış olan YDS/e-YDS’den en az (A) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,

b) Avukat pozisyonu için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı pozisyonu için;

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak veya dört yıllık fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Tekniker pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Teknisyen pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,

e) Laborant pozisyonu için; fakülte, yüksekokul, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

f) Sağlık memuru pozisyonu için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

g) Grafiker pozisyonu için; mesleğin gerektirdiği alanda eğitim veren en az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınav Kurulu

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibarıyla lisansüstü öğrenim hariç daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dahil olamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul Başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

b) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak.

c) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

d) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak.

e) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 13 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca; atama yapılacak kadro ve pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, sınıfı ile sınava başvuru tarihi, başvuru süresi, sınav yeri, sınav tarihi ile atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları ve sınavdaki ağırlıkları sınavdan en az altmış gün önce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 14 – (1) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yapılan başvurular İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyan personel, sınav tarihinden otuz gün önce TMO internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadro ve pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınava ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin ders notları sınav tarihinden en az otuz gün önce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında yayımlanır.

Yazılı sınav

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ya da yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavı TMO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, TMO’da veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavları, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuç listesi yazılı sınav başarı sıralamasına göre oluşturulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sınav sonucunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınav sonuç listesi, sözlü sınav başarı sıralamasına göre oluşturulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı sıralaması, sözlü sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten sonra en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının TMO internet sayfasında açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

(2) Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca itiraz sahiplerine duyurulur.

(3) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, Sınav Kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Engellilerin sınavı

MADDE 20 – (1) TMO, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.

Yazılı sınavın diğer kurumlarca yapılması

MADDE 21 – (1) Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadro ve pozisyonlara aşağıdaki şekilde atama yapılır:

a) En yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, başarı sıralaması esas alınarak, atanmaya hak kazanan personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

b) Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde atama yapılır.

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(3) Duyurulan kadro ve pozisyonlardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan ya da boşalan kadro veya pozisyonlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı listesindeki yedek adaylar arasında en yüksek başarı puanı olandan başlamak üzere atama yapılabilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarı göstererek ataması yapılan personel, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren fiilen üç yıl çalışmadan nakil talebinde bulunamaz. Göreve başladıktan sonra ortaya çıkan sağlık, aile birliği mazeretlerinde bu şart aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuat uyarınca atanmış veya atanma hakkı kazanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görev gruplarındaki aynı düzey görevlere ve aynı alt görev grubundaki diğer görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

c) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere, bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve/veya sertifika şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir. Bu kapsamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından TMO’ya naklen veya açıktan atananların TMO’da bir yıl görev yapmaları şartı aranır.

ç) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlerden alt görevlere, sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

e) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna bu Yönetmelikte belirlenen atama şartlarını taşımak ve TMO’da bir yıl çalışmış olmak kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

f) Taşra şube müdürü kadrosuna ancak diğer iş yerleri personelinden atama yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar;

a) Unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere,

b) Atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 26/9/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında diğer koşullara sahip oldukları takdirde 8 inci maddenin uygulanması bakımından iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir