Sözleşmeli sağlık personeline verilen yeni haklar, tam liste!

Personel, 4B

Yürürlüğe giren 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4/B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personele yeni haklar verilirken, sözleşmeli personel istihdam edilebilecek unvanlar arasına yeni unvanlar da eklendi. İşte yapılan değişikliklerden bazıları:

Ücret belirlemede esas alınan hizmetler değişti

Sözleşmeli personelin, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında (sözleşmeli olarak bulunduğu pozisyon ile aynı olan unvanlarda) geçen hizmet sürelerinin tamamı ücret belirlemede dikkate alınacak. (bu husus 4.Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereği 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanıyordu)

Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınacak.

Yıllık izin hakları değişti

Yıllık izin sürelerinin belirlenmesinde esas alınan hizmet süreleri değişti. 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet sürelerinin tamamı yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınacak. Hizmetin bu kurumlarda prim ödemek suretiyle geçmiş olması şartı kaldırıldı.

Mazeret izni hakları değişti

Sözleşmeli personelin doğum izni, süt izni, babalık izni, evlilik izni, ölüm izni, evlatlık edinme izni hakları, Devlet memurlarının izin haklarıyla aynı olacak şekilde düzenlendi. Mazeret nedeniyle yeni bir izin hakkı da tanındı. Buna göre;

 • Sözleşmeli kadın personelin isteği halinde fiilen doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenecek. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilecek. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilecek.
 • Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.
 • Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilecek.
 • Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilecek.
 • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilecek. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanacak. Öte yandan, yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele, mazeret izni verilmesini gerektiren haller dışındaki mazeretlerinden dolayı bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin verilebilecek.

Refakat izni kullanabilme hakkı getirildi

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilecek.

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilecek.

Çalışma saatleri konusunda yeni haklar tanındı

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kuramlarınca düzenlenecek.

Kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

Engelli sözleşmeli personele, isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

Yeniden hizmet alınma şart ve sürelerinde değişiklik yapıldı

Evlat edinme sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel, doğum veya askerlik nedeniyle sözleşmesini feshedenler gibi yeniden ayrıldığı kuruma dönebilecek.

Askere giden sözleşmeli personel, görevine geri dönecek

Doğum ya da üç yaşım doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenler, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunabilecek. (Askerlik sebebiyle fesih halinde başvuru süresi askerlik bitiminden itibaren 30 gün olarak uygulanıyor.)

İşe alınma şartlarında değişiklik yapıldı

Yargıtay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına (aşağıda sayılan unvanlar hariç), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B-Grubu puan sıralaması esas alınarak, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katına kadar aday arasından ilgili kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre atama yapılacak.

 • Avukat (kısmi zamanlı),
 • Eczacı,
 • Diş Tabibi,
 • Tabip,
 • Uzman Tabip,
 • Uzman (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Göre),
 • Gemi Adamı,
 • Havacılık Sertifikasyon Uzmanı,
 • Havacılık Simülatör Uzmanı,
 • Helikopter Makinisti,
 • Kaptan,
 • Pilot,
 • Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti,
 • Uçuş Teknisyeni,
 • Dans Uzmanı,
 • Deniz Trafik Başkılavuzu,
 • Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı,
 • Deniz Trafik Kılavuzu,
 • Derici,
 • Dispeç,
 • Dokumacı-Öğretici,
 • Editör,
 • Foto Dizgi Operatörü,
 • Fotoğrafçı,
 • Fresk Ressamı,
 • Hattat,
 • Heykeltıraş,
 • Işıkçı,
 • İşaret Dili Tercümanı,
 • Kalemkar,
 • Kameraman,
 • Kostüm Kreatörü,
 • Kostümcü,
 • Kurşuncu,
 • Mizanpajcı,
 • Mücellit,
 • Müzikçi,
 • Nota Ressamı,
 • Restoratör,
 • Sedefkâr,
 • Senarist,
 • Seramikçi,
 • Tasarımcı,
 • Tashihçi,
 • Taş İşleyici,
 • Telkarı Ustası,
 • Tonmaister,
 • Vitray Ustası,
 • Yapımcı,
 • Yayın Koordinatörü,
 • Yazma Eser Pataloji Uzmanı,
 • Yazma Eser Uzmanı ve
 • Yönetmen unvanlı pozisyonlar ile yabancı uyruklu personel ve yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için kullanılacak pozisyonlara alımlar hariç

Aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, alınacak. Bu personel, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılacak.

Yüksek öğretim kuramlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olanlar bu kapsamda işe alınabilecek.

Orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel alınacak

Orman Genel Müdürlüğüne, orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel alınacak. Bu personel, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılacak.

Yükseköğretim kuramlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olanlar bu kapsamda işe alınabilecek.

İş ve meslek danışmanı unvanlı sözleşmeli personel alınacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne, iş ve meslek danışmanı unvanlı sözleşmeli personel alınacak. Bu personel, KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılacak.

Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiş olan 4/C personele ilişkin yeni düzenleme yapıldı

4/C geçici personel statüsünden sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçirilmiş olan personele ait pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Bu personelin, kurum içi yer değişikliği talepleri (sözleşmeli personelin yer değiştirme şartları kapsamında), pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilecek.

Anketör unvanlı pozisyonlarda işe alım şartları değişti

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B-Grubu puan sıralaması esas alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Anketör unvanlı 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katına kadar aday için ilgili kurum tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre atama yapılacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE I- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlanna ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan “160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kuramlarına prim ödemek suretiyle” ibaresi “217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesine “doğum öncesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiilen” ibaresi ve dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere “Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” cümleleri eklenmiştir.

c) Dördüncü fıkrasının birinci cümlesi “Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci fıkrası “Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulumnadıği, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.”

MADDE 3- Aynı Esasların 13 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve aynı maddenin son fıkrasına “editörler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “dördüncü fıkrası hariç” ibaresi eklenmiştir.

“Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kuramlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

MADDE 4- Aynı Esasların 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “taşrada ise il” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bölge” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşım doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kuramlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.”

“b) Öğrenim durumu itibarıyla İhraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,”

MADDE 6- Aynı Esasların ek 2 nci maddesinin onbeşinci fıkrasına “İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yargıtay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak iş ve meslek danışmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.”

MADDE 7- Aynı Esasların ek 5 inci maddesine “diyetisyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “avukat” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Esasların geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” cümlesi ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin, ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.”

MADDE 9- Aynı Esasların eki (3) sayılı Cetvele alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere “ANKETÖR” unvanı eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Esasların eki (4) sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI ÎLE ASGARÎ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Aile sosyal destek personeli

Yükseköğretim kuramlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.Orman muhafaza memuru

Yükseköğretim kuramlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak.

MADDE 11- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir