Personel dağılım cetveli nedir?

PDC olarak kıslatılan personel dağılım cetveli, TC Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında şehirler ve birimler itibarıyla temel ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasını ifade eder.

 • PDC, TC Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.
 • Hakkında özel düzenleme bulunan unvanlar ile kapsam dışı kabul edilen unvan ve branşlar için PDC hazırlanmaz:
  • İl sağlık müdürü,
  • baş hekim ve bunların yardımcılarıyla
  • başhemşirelerden oluşan yönetici kadroları,
  • klinik şefi,
  • klinik şef yardımcısı,
  • başasistan ve asistan gibi…
 • İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, il sağlık müdürlüklerinin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlık ana hizmet birimleri ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve İstihdam Planlama Komisyonunca (İPK) onaylanır.
 • Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil) çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık personellerin toplamı esas alınır.
 • Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, sağlık memuru, sağlık teknisyeni/ teknikeri, laborant laboratuvar teknisyeni/teknikeri, fizyoterapist – fizik tedavi teknisyeni/teknikeri, odyolog – odyometri teknisyeni/teknikeri, ortopedi teknisyeni/teknikeri, toplum sağlığı teknisyeni/teknikeri, diş protez – diş teknisyeni/ teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması tek unvan altında yapılır.
 • Personelin illere planlanmasında temel ilke ev halkı tespit fişi (ETF) nüfusudur. Nüfus dışında, 14. maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate alınır. Yatak sayısının etken olduğu hallerde Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş yatak sayısı esastır.
 • Personel Dağılım Cetveli’nde birim bazında belirlenen personel sayısının, o birim için Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği’nde öngörülen standartları aşması ya da personelin unvan ve branşında standardın olmaması halinde Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıya göre atamalar yapılır.
 • Personel Dağılım Cetveli hesaplanmasında, büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir.
 • Semt Polikliniklerine Bakanlık tarafından ayrıca planlama yapılmaz. Bu birimlerin personel dağılımı bağlı bulunduğu hastanenin personel planlaması içinde değerlendirilir.
 • Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, bu konuda yapılan özel düzenlemeler çerçevesinde yeniden PDC planlaması yapılabilir.
 • Halk sağlığı uzmanları, öncelikle halk sağlığı uzmanı bulunmayan iller ile aile hekimliği uygulamasına geçilen pilot illerdeki sağlık müdürlüklerinde veya toplum sağlığı merkezlerinde istihdam edilecek şekilde planlanır.
 • Aile hekimleri, öncelikle aile hekimliğine geçilmesi planlanan pilot illerdeki sağlık müdürlüklerinde veya birinci basamak sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek şekilde planlanır.
 • Bir birimdeki 44 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için PDC’de öngörülen personel sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için PDC de belirlenen pozisyon sayılarını aşması halinde dahi bu pozisyonlara atama yapılamaz.
 • Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:
  • Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),
  • Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması,
  • Hekime başvuru sıklığı,
  • İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi,
  • Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar,
  • Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, gibi etkenler.
 • Diş hekimliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) ve diş-çene cerrahisi merkezlerinde (DÇCM) istihdam edilirler. Bulunduğu ilde ADSM / DÇCM olmayan yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri ise o ilin ağız ve diş sağlığı hasta sayısının en yoğun olduğu ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için altyapının en uygun olduğu birimde istihdam edilirler.
 • Sağlık ocaklarına planlama yapılırken; 3500 nüfus için 1 (bir) pratisyen hekim planlaması esas olmakla birlikte, 14. maddede belirtilen değişkenlere bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek nüfuslar için de planlama yapılabilir.
 • Entegre ilçe hastanesi olan yerlerde, hizmet gereklerine göre personel istihdamı yapılır.
 • İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır. Bununla beraber, personel sayısının yetersiz olması durumlarında ebe ve hemşireler birbirlerinin yerine istihdam edilebilirler.
 • Sağlık evlerine atanacak ebe bulunamadığı takdirde, ebe istihdamı gerçekleşene kadar Bakanlık tarafından kriterleri belirlenerek yaptırılacak bir eğitimden geçen hemşireler görevlendirilebilir ya da vekaleten atanabilir.
 • Anestezi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) için, odyolog – odyometri teknisyen/teknikerleri, fizyoterapist, fizik tedavi teknisyen/teknikerleri, ortopedi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları için planlanır ve istihdam edilirler.
 • Yeterli sayıda anestezi teknisyeni/teknikeri ve/veya röntgen teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, ihtiyaç halinde, anestezi ve/veya röntgen teknisyenliği alanında sertifika almış personel, istihdam edilebilir.
 • Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birimler v.b) acil sağlık hizmetleri için acil tıp teknisyeni/ ambulans ve acil bakım teknikeri planlaması yapılır.
 • Acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, sayısı yeterli hale gelene kadar acil sağlık hizmetlerinde hemşire, ebe ya da toplum sağlık teknisyenleri istihdam edilebilir. 112 istasyonlarına ve diğer acil sağlık hizmeti sunulan yerlere acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri ataması yapıldıkça, buralarda istihdam edilmiş olan diğer personel (ebe, hemşire, toplum sağlık teknisyeni v.b.) bulundukları ilçe içinde PDC si uygun olan başka sağlık kuruluşlarında istihdam edilirler.
 • Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği olması, kurum içi yeni birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların birleşmesi ya da mevcut kurumlardan ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda yeni PDC belirlenerek İPK onayını takiben ilan edilir.
 • Bakanlık tarafından kabul edilmiş bir hizmet içi sertifika programından sertifika almış personel, programla ilgili yönetmelik, yönerge ya da genelge hükümlerine uygun olarak istihdam edilir. Bununla beraber, aynı konuda sertifika alan personel sayısı ilgili birimin PDC sinden fazla ise, kadrosuna uygun başka bir birimde çalıştırılır.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir