İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KPSS puanıyla diyetisyen alıyor!

İzmir

Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 53 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

006 Diyetisyen 1 Lisans 60 Erkek/Kadın Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.
Sporcu Beslenmesi konusunda eğitim sertifikasına sahip olmak.
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da muaf
olmak.

Genel şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (sağlık raporu ile
belgelendirilecektir).
6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve
belgelendirmek.
9- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve
üzeri almış olması gerekmektedir.
– Ortaöğretim mezunları için 2022 dönemi KPSS P94 puanı,
– Önlisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P93
– Lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.
10- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir
(e-Devlet ya da SGK sistemi üzerinden alınan doğrulama koduna sahip belgeler kabul edilir)
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Sadece bir ünvan için başvurulacaktır. Birden fazla ünvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
13- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.
14- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
15- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.
16- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru detayları

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr’den temin
edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlük evrak kayıt birimine şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular
kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu değildir.

İstenen belgeler

1- Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan doğrulama
kodlu belge kabul edilecektir.)
4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri
veya sertifikalar.
6- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir.)
8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler,
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacaktır. Asıl
kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ikcu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
NOT: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular
Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

İletişim

Adres : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Çiğli/İZMİR
Telefon : 0232 329 3535-1364-1372

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir