Erciyes Üniversitesi Diyetisyen sağlık personeli alım ilanı!

kayseri erciyes üniversitesi beslenme ve diyetetik

Kayseri Erciyes Üniversitesi Diyetisyen sağlık personeli arıyor!

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılamak üzere;

  • 1 Diyetisyen,
  • 1 Tabip (giderleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere)
  • 3 Fizyoterapist,
  • 4 Sağlık Teknikeri (giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere)
  • 12 Sağlık Teknikeri,
  • 65 Hemşire olmak üzere toplam 86 sözleşmeli personel alınacaktır.

Tabip pozisyonuna müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır.

Unvan Kont. Beklenen nitelikler
TABİP

BAŞVURU KODU: 01

1 Yüksek öğretim Kurumlarının Tıp Fakültesinden mezun olmak.

(KPSS şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

FİZYOTERAPİST

BAŞVURU KODU: 02

3 Yüksek öğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak
DİYETİSYEN

BAŞVURU KODU: 03

1 Yüksek öğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programından mezun olmak
HEMŞİRE

BAŞVURU KODU: 04

65 Yüksek öğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak,
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 05

3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 06

4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümünden Mezun Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek.)
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 07

3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Cerrahi Teknikerliği veya Ameliyathane Hizmetleri Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 08

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 09

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri ve/veya Odiometri Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 10

3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi Teknikerliği ve/veya Fizik Tedavi Teknikerliği Bölümünden Mezun Olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ

BAŞVURU KODU: 11

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Programından Mezun Olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. Bu diyetisyen iş ilanı Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nden alınmıştır.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Tabip pozisyonu hariç)

4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu diyetisyen iş ilanı Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nden alınmıştır.

7- Tabip pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu belirlenecektir.

8- Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

Başvuru şekli ve yeri

1- Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların değelendirilmesi ve sonuçların ilanı

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ ve http: //dent. erciye s.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Bu diyetisyen iş ilanı Gerçek Diyetisyenler Sitesi’nden alınmıştır. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenen belgeler

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- İş talep formu

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir