Diyetisyenlere yönelik insan hakları ihlalinde son durum!

diyetisyen ofis kapatma

Ofisi kapatılan meslektaşımız 384 gün sonra hakim karşısına çıkacak. Meslektaşımız Dyt. Nurettin Şahinli’nin Gerçek Diyetisyenler Sitesi takipçilerine ve meslektaşlarına mesajıdır.

Diyetisyen Nurettin Şahinli’nin Diyet Danışmanlığı Ofisini, İstanbul-Çekmeköy İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü, “yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ve verdirildiğinden bahisle” işlem yaparak, Denetleme-Açma-Kapama yetkisi olmadığı halde  Çekmeköy Kaymakamlığı OLUR yazısı ile 05/07/2019 tarihinde mühürlemiştir.

Yapılan idari işlemin yanlış olduğu hususunda meslektaşımız defalarca ilçe kaymakamlığı ve sağlık müdürlüğüne dilekçelerini İletseler de herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır

Türkiye Diyetisyenler Derneği konu ile ilgili görüş yazısını Çekmeköy Kaymakamlığına bildirmiştir.

Yapılan idari işlemin iptaline yönelik, İstanbul 10. İdare Mahkemesine, Çekmeköy kaymakamlığı, Çekmeköy Kaymakamlığı ilçe sağlık müdürlüğü hakkında, hukuksuz ve adil olmayan mühürleme kararı nedeni ile dava açılmış; mahkeme kararıyla mühürleme işlemi kaldırılmıştır (06/09/2019).

10/10/2019 günü yeniden Çekmeköy ilçe sağlık müdürlüğü memurları, Dahiliye hekimi olmadan diyetisyen yalnız başına ofis açamaz gerekçesiyle, Dyt Nurettin Şahinli ’nin ofisini boşalttıklarına dair tutanak tutmuşlardır.

Meslektaşımız “yetkisiz sağlık hizmeti verdiğinden ve verdirdiğinden bahisle” ibaresi ile, Çekmeköy ilçe sağlık müdürlüğü ve Çekmeköy kaymakamlığı tarafından Anayasa ya aykırı , Hukuka açık aykırılık teşkil edecek bir idari yaptırım olarak Nurettin ŞAHİNLİ nin Beslenme ve diyet Danışmanlığı ofisini kapatmıştır. Ve meslektaşımıza Anadolu cumhuriyet başsavcılığından soruşturma başlatılmıştır.

1219 sayılı Kanunun Ek-13. Maddesi Ç bendinde

“Diyetisyen; Beslenme ve Diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun “Sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine, gerekli beslenme programları düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde, beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur” şeklindedir.

Kanunda açıkça görüldüğü üzere; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları düzenlemek diyetisyenin görevi ve sorumluluğundadır. Aksi taktirde hiçbir bilimsel içeriği veya geçmişi olmayan kişilerin, hiçbir yüksekokul veya denginde eğitim almadan, insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde açlık diyetleri, hastalık yayıcı diyetler, ilaçlar ya da bu muhtelif davranışlarla toplumu kandıran ve insan sağlığını yok eden yetkisiz kişilerin, ticaret amaçlı kullandıkları büyük tehlike arz eden bir rant alanı oluşur. Bu nedenle kanun ve yönetmelikler ile beslenme sağlığını koruma ve geliştirme görevi hak-yetki ve sorumlulukları diyetisyene verilmiştir. Diyetisyen bu alanda 4 yıllık lisans eğitimini yaptıktan sonra Eğitim araştırma hastanelerinde, yetişkin, çocuk vb. Servislerde zorunlu olarak staj yapmadan diploma almaya hakkı yoktur.

Yani beslenme ve diyet yalnızca Diyetisyen görevidir. Diyetisyenin reçetesi herhangi bir ilaç ya da bilimsel içeri olmayan mama, çay vb. ürünler değildir. Diyetisyenler kişilerin hayati sağlığını koruyacak ve kişilerin yaşam kalitesini arttıracak sağlıklı nesillerin devamı için doğru beslenme bilincini aşılayan beslenme önerilerinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu hizmet sağlık hizmetinden ziyade bir danışmanlık hizmetine girer.

Bu işyerlerini açma kapama denetleme yetkisi yalnızca ilgili belediyelerdir.

Sağlık müdürlüklerinin herhangi bir danışma merkezini denetleme ve mühürlenmesi için kaymakamlığa yazı gönderme yetkisi bulunmamaktadır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, Mesleğini tek başına icra eden tüm Diyetisyenlerden vergi almaktadır.  Meslek faaliyet kodu 86.90.90 yani diyetisyenlerin faaliyet NACE kodları vardır. Diyetisyenler ofis açamaz, yetkisiz veya mesleğini tek basına icra edemez ise, Devlet yetkisiz kişilerden neden vergi almaktadır.

Meslektaşımızın NACE KODU: (Diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri: tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. Hizmetler hastane dışı) olarak gelir idaresi başkanlığınca tanımlanmıştır.

Mevcut faaliyet kodu dikkate alınmadan, Sanki Tıp Hekimlerince sağlanan klinik–poliklinik hizmeti faaliyet kodu: 86.22.22 (Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri, hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) gibi işlem yapmışlardır.

Anayasal düzene aykırı, dayanaksız ve tutarsız sehven mühürleme yapılmıştır.

Mühürleme işleminden 25 gün sonra İstanbul-Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü tarafından Diyetisyen Nurettin ŞAHİNLİ’ye yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiğinden bahisle T.C. Başsavcılığından suç duyurusu-soruşturma talebi yapılmıştır.

Sonuç

 • Ruhsat verme yetkisi olmayan bir kurum tarafından denetleme yapılıp denetleme sonucu ilgili kuruma tebligat veya yasal prosedür gözetmeden, İdare tarafından yürütme durdurulmuştur.
 • 3359 sayılı Kanun Ek Madde 11/son uyarınca faaliyet durdurma işlemlerine karar vermeye yetkili mercii Sağlık Bakanlığı’dır. Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na ait yetki kullanılmak suretiyle faaliyet durdurma ve mühürleme yönünden tesis edilen işlem yetki bakımından hukuka aykırıdır.
 • Şekil yönünden hukuka aykırıdır Mühürleme Tutanağından görüleceği üzere 05.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen mühürleme;

 1. Mahalin girişinden üst kata çıkıldığında sol taraftaki ilk oda içerisinde bir adet tartı cihazı, iki adet bitki çayları bulunan cam raflı dolaplı oda mühür no:0019141 ile mühürlenmiş,
 2. Üst kattaki solda koridorun direk karşısındaki odanın içerisinde bir masa, üç adet sandalye bir elbise askısı bulunmakta olan oda mühür no: 0019167 ile mühürlenmiş,
 3. Mahallin üst katına merdivenle çıkıldığında direk karşıdaki odada bir masa, bir adet ikili koltuk yan odaya geçişli bölümde bulunan oda mühür no:0009892 ile mühürlenmiş,
 4. Mahallin girişinden merdiven ile alt katta bulunan bölümdeki iki sndalye iki SL1001 markalı pasif jimnastik cihazı olduğu beyan ettiği cihaz, alt kata inildiğinde sağdan ikinci kapıdaki WC yazan alana toplanarak mühür no:0009887 ile mühürlenmiş,

Şeklinde olmak üzere dört farklı mühür ile gerçekleştirilmiştir.

Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen mühürleme işlemi 10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

 1. Yönetmelik m.40/1-a uyarınca mühürlemeden en az yirmidört saat önce işyeri sahibine bildirimde bulunulması gerekmekte olup, ilgili tebligat 05.07.2019 günü, yani mühürleme işlemi sırasında tebliğ edilmiştir.
 2. Yönetmelik m.40/1-f uyarınca işletmenin dışa açılan bütün kapılarının mühürlenmesi gerekirken, yukarıdaki tutanaktan görüleceği üzere dört farklı mahalde (birisi WC’ye eşyalar konulmak suretiyle) gerçekleştirilmiştir.
 3. Yine 3359 sayılı Kanun Ek m.11/3 uyarınca işlem yapılabilmesi için ilgiliye iki defa uyarı yapılması zaruridir. Idare tarafından meslektasımıza herhangi bir uyarı da yapılmamış olup, işlem bu sebeple de şekil yönünden hukuka aykırıdır.

Çekmeköy Kaymakamlığı’nca 24 saat önceden tebliğ yapılmaksızın, tüm işyeri kapatılmaksızın, kapatma nedeni gösterilmeksizin ve hiçbir uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilen mühürleme işlemi şekil bakımından da hukuka aykırıdır.

05.2014 gün ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde Diyetisyenlerin görev tanımları yapılmıştır Konu ile ilgili olarak Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Dağ tarafından Çekmeköy Kaymakamlığına hitaben 18.07.2019 gün ve 81 sayılı Yazı gönderilmiştir.

İlgili yazıda belirtildiği üzere Diyetisyenlik Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan faaliyet kodlarından 869090 NACE kodu ile hizmet verilebilen sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen bir meslektir.

Diyetisyenlerin iş yeri açmasında ve çalıştırmasında kanunen herhangi bir engel bulunmamakta olup, aksi durumun zaten kabulü mümkün değildir. Türkiye ve KKTC’de 80 civarı üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümleri bulunmakta olup, aksi halde bu bölümlerin açılmasının dahi bir anlamı olmayacaktır. Meslektaşımız eğitim görmüş ve diplomasını almıştır Eğitimini aldığı alanda kanunen herhangi bir sınırlama olmaksızın çalışamamakta olup, bu durum Anayasa m.17’de düzenlenen kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının özünü zedelemektedir.

Yine Anayasa m.48 uyarınca kişinin eğitimini gördüğü alanda çalışma hakkı bulunmaktadır. idarelerce tesis edilen işlem, diyetisyenlerin çalışma hakkını da ihlal edecek mahiyettedir.

 1. 1219 sayılı Kanun uyarınca diyetisyenlerin mesleğinini serbest biçimde icra etmelerinde kanunen hakkı bulunmakta olup, bunun aksinin herhangi bir iç yazışma ile kısıtlanması imkanı bulunmamaktadır. Demokratik bir toplumda hürriyet esas, kısıtlama istisnadır. İstisnalar ise ancak kaideyi koyan makam tarafından konulabilir. Yani kendiliğinden bir istisna var olamaz.
 2. İdari işlemlerde kaideler geniş, istisnalar dar yorumlanmak zorundadır. Kanun ve yönetmelik uyarınca sağlık meslek mensubu olan diyetisyenlerin diyetisyen kendi ofislerini açmalarında herhangi bir yasak bulunmamakta olup, diyetisyenin yalnızca bir hekimin kontrolü altında çalışabileceği şeklinde anlaşılabilme ihtimali bulunan mühürleme yaptırımı  bu sebeple de hukuka aykırıdır.

İş yerinden danışmanlık alan bütün danışanlar güncel programlarını ve randevularını iptal etmek zorunda kalmışlardır. İş yeri sahibi ve aynı zamanda işyerinden mevcut hizmet alan kişiler mağdur olmuşlardır.

Tam olarak 374 gündür meslektaşımızın işyeri mühürlüdür. Herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ve 18/06/2020 günü 59. Asliye ceza mahkemesinde davası görülecektir. Kamuoyuna duyurulur.

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir