Diyetisyenler için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği!

Resmi Gazete, Sayı : 30755, YÖNETMELİK, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığından: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Başkanlıkta görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Başkanlıkta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin; mevzuatta atanılacak görev için belirtilen ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman unvanına veya bu unvanla aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atamalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt görev gruplan: Aynı düzeydeki unvanlann yer aldığı gruplan,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Başkan: Strateji ve Bütçe Başkanım,

d) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

e) Birim: Kararname ile düzenlenen hizmet birimlerini,

f) Görev gruplan: Benzer veya eşit düzeydeki unvanlann yer aldığı grupları,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara, aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alınarak hesaplanacak süreyi,

ı) Kararname: 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Personel: Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

k) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube Müdürü.

2) Şef.

b) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

c) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat Saymanı.

2) Memur, Satmalma Memuru, Sekreter, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför.

ç) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Mütercim, Sosyolog, Psikolog, Grafıker, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Kütüphaneci, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Başkanlıkta en az 1 yıl çalışmış bulunmak.

e) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında görev yapıyor olmak,

2) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında görev yapıyor olmak,

2) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

2) En az iki güncel bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

3) Güncel işletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında görev yapıyor olmak, ç) Memur, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

d) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek

için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak.

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı, bilgisayar kurslarından alınmış bilgisayar işletmenliği belgesi veya sertifikasına sahip olmak ya da mezun olduğu okul itibarıyla tabi tutulduğu ders müfredatında bilgisayar işletimiyle ilgili aldığı en az iki dönemlik derste başarılı olduğunu belgelemek.

e) Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) Trafik araçlarını sürme yetkisi bakımından en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kuramlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Sosyolog, Psikolog, Grafıker, Kütüphaneci ve Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker ve Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için mesleki ya da teknik eğitim veren iki veya üç yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Çocuk Eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için meslek liselerinin, yüksekokulların veya dört yıllık yükseköğrenim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların mütercim-tercümanlık bölümü veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya Başkanlıkça tespit edilecek ve sınav ilanında belirtilecek diğer yabancı dillerden en az birinden YDS’den en az (B) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

e) Diyetisyen kadrolarına atanabilmek için fakültelerin Beslenme ve Diyetetik veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa uygun olarak fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden ya da buna eşdeğer programlarından mezun olmak,

g) Programcı kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kuramlarının bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak, gerekir.

Sınav şartı

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik kapsamında görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklann yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmalan gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 11- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sınavlardan en az kırk beş gün önce Başkanlık personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin, görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

Başvuru ve değerlendirilmesi

MADDE 12- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuru yapacak personelin, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birisine ilişkin dilekçeleri birim amirleri tarafından son müracaat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Başvuruda bulunanların gerekli şartlan taşıyıp taşımadıktan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenir ve sınava katılıp katılamayacaktan Başkanlık internet sitesinde itan edilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamındaki görevlere ilişkin sınavlara sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

Yazılı sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında, unvan değişikliği yazılı sınavı hariç olmak üzere Başkanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlanndan birine yaptınlabilir. Sınavın Başkanlıkça yapılmaması halinde;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 14- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan atan adaydan başlamak üzere itan edilen kadro sayısının beş katma kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip otan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15- (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar başarılı olanlar arasından atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

e) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenir.

(2) Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16- (1) Sınav kurulu; Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının ya da Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında aralarında personel iş ve işlemlerinden sorumlu Daire Başkanının da bulunduğu, Başkan tarafından belirlenen Strateji ve Bütçe Uzmanı veya en az bu görev düzeyinde unvana sahip toplam beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, personel iş ve işlemlerinden sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve yapılan itirazların sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 17- (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18- (1) Yazılı sınav sonuçlan, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlannın ilanından itibaren üç iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçlan, sınavı yapan kurum tarafından yedi iş günü içerisinde itiraz sahiplerine ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Görevde yükselme sınavının Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav sonuçlanna yapılacak itirazlan Sınav kurulu inceler ve birinci fıkradaki usul çerçevesinde sonuçlandırır.

(3) Sözlü sınav sonuçlan, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvurulan yedi iş günü içerisinde Sınav Kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçlan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular sınava katılan adaylar tarafından doğru cevaplandınlmış sayılır.

Atanma

MADDE 19- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başan sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20- (1) 5 inci madde belirtilen hizmet gruplan ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan öğrenim ve hizmet süresi gibi nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartlan taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Engellilerin sınavları

MADDE 21- (1) Başkanlık, gerekli şartlan taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin smavlannm yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyannca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlanndaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, öğrenim şartı ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartlan taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlan, ilgili mevzuatı uyannca ihraz etmiş olanlann kazanılmış haklan saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26- (1) 21/03/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldmlmıştır.

Öğrenim düzeyi istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibanyla, iki veya üç yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer şartlara sahip olduklan takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Strateji ve Bütçe Başkanı yürütür.

[toggle title=”Memurlar.net”]https://www.memurlar.net/haber/825669/strateji-ve-butce-baskanligi-personeli-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-yonetmeligi.html[/toggle]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir