Bilim insanlarının yetişmesini teşvik edecek!

TÜSEB Türkiye sağlık

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), bilim insanlarının yetiştirilmelerine imkan sağlayacak.

Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında dört numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Sağlık Enstitiüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) görev ve yetkilerini düzenleyen kararnameye göre, TÜSEB sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini düzenleyecek.

Merkezi İstanbul olan ve Sağlık Bakanlığına bağlı bulunan TÜSEB, Cumhurbaşkanının sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı kararları uygulama veya bu kararların uygulanmasında eşgüdüm sağlama görevini yerine getirecek.

Ar-Ge yapmak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek sağlamak, bunları koordine etmek, teşvik etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmekle sorumlu olacak TÜSEB, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından Ar-Ge’lerin yapılmasına veya yaptırılmalarına destek sağlayarak ortak projeler yürütecek.

Ar-Ge merkezleri ihtiyaç duyulan yerlere kurulacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin yükseltilmesine dönük Ar-Ge yapacak veya bu maksatla Ar-Ge merkezlerinin ihtiyaç duyulan yerlere kurulmasını sağlayacak.

Başkanlık, Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve tedaviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, tanıtımı ve kullanılması ile bunlardan yararlanılmasını sağlayacak. Bu amaçla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapılacak, elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi ve bu alanlardaki girişimcilik desteklenecek.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde veya geri ödemeli destekler ile ön ödemede bulunacak olan başkanlık, Sağlık Bakanının onayı üzerine bu amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında şirket kuracak veya kurulmuş şirketlerde ise ortak veya imtiyazlı pay sahibi olacak.

Başkanlık, görev alanına giren hususlarda bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapacak.

Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel kesim ile iş birliği içerisinde sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde bakanlığa bilimsel katkı sağlayacak TÜSEB, sağlık hizmetlerinin akreditasyonu hariç Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin bölümün hükümleri saklı kalmak kaydıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite edecek, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmaları yapacak.

TÜSEB ayrıca, teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve Ar-Ge yapacak.

TÜSEB bilim insanlarının yetişmesini teşvik edecek

TÜSEB’in görevleri kapsamında, sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişmelerin uygulamaya aktarılması, Ar-Ge’nin özendirilmesi amacıyla seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ve sertifikayla değerlendirilecek eğitim ve öğretim programları düzenlenerek yürütülecek.

Bilim insanları ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sunulacak. Bu amaçla ödüller verilecek, öğrenim sırasında ve sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençler izlenerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım edilecek.

Bu çerçevede teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması ile bu amaçla faaliyet gösteren üniversiteler desteklenerek destek programları oluşturulması sağlanacak.

Ayrıca, iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetleri desteklenecek ve proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlenerek destek verilecek. Ödül ve teşvik ikramiyesi sunulacak, yönetim kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe veya kredi olarak sermaye yardımı yapılacak.

TÜSEB, görevleri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kuramları, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekan ve altyapı, donanım, finansman dahil her türlü kaynak ve iş birliğini yerine getirecek.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetleri TÜSEB tarafından yapılacak. TÜSEB’in enstitüleri, kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere de başvurabilecek.

[toggle title=”Medi Magazin”]https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-tusebin-gorev-ve-yetkileri-duzenlendi-bilim-insanlarinin-yetismesini-tesvik-edecek-11-681-77755.html[/toggle]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir