Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen alımı yapacak mı?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı fizyoterapist alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş ilanları

Kamuoyunda, fiziksel engeli bulunan bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin, sağlık bilimleri beslenme ve diyetetik lisans mezunu diyetisyenler ile sözleşme yapmak istediğine dair iddialar oluşmuştur.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 4 Kasım 2016 tarihinde RG’de (resmi gazete) yayınladığı Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği’nde özel bakım hizmetinden yararlanan engelli bireylerin beslenmesinin niteliği ve servisi ile ilgili aşağıdaki hususlarda aşağıdaki metni yayımlanmıştır:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı fizyoterapist alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş ilanları

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda diyetisyenin yeri

Beslenme

MADDE 27 – (1) Merkezde bakım hizmetinden yararlanan engelli bireylerin beslenmesinin niteliği ve servisi ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Merkezlerde yemek listeleri engelli bireylerin yaş ve fiziki gelişimleri, mevsimsel özellikler, bölgenin şartları, kişi başı gıda rasyonu dikkate alınarak merkezde görev yapan ya da sözleşme usulüyle çalışan bir diyetisyen tarafından hazırlanır. Hazırlanan yemek listesi aylık evraklarla birlikte il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğünce görevlendirilecek diyetisyen tarafından incelenen yemek listesinde engelli bireylerin yaş ve fiziki gelişimleri, mevsimsel özellikler, bölgenin şartları, kişi başı gıda rasyonu dikkate alınarak listede değişiklik yapılması istenebilir. Yemek listesinin hazırlanmasında, merkezde kalan engellilerin istek ve eğilimlerine dikkat edilir.

[button-green url=”http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161104.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161104.htm” target=”_blank” position=”center”]Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği[/button-green]

RG’de yayımlanan bu metinde görüldüğü gibi kurumlar diyetisyen çalıştırmalı veya bu hizmeti alabilecek bir diyetisyen ile sözleşme imzalamalı, denilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı fizyoterapist alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş ilanları

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda diyetisyenin görev ve yetkileri

a) Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.

b) Besin analizleri yapar, sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları geliştirir ve bunların doğru kullanımını sağlar.

c) Toplumda beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında, eylem planlarının yapılmasında ve uygulanmasında görev alır.

ç) Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler.

d) Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitir. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder, tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir.

e) Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.

f) Satın alınacak gıda maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev alır.

g) Beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular/uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

ğ) Menü planlaması yapar ve uygulanan menüleri denetler. Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapar.

h) Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını ve depodan yiyecek-içecek çıkışını denetler.

ı) Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlar.

i) Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetler.

j) Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı fizyoterapist alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş ilanları

3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda diyetisyenden beklentiler

 1. Diyetisyenini görev ve yetkilerini belirleyen 22 mayıs 2014 Resmi gazete yayınlanan Görev Tanımlarına dair Yönetmelik’e uymak,
 2. Aylık menü planlamasının gerçekleştirmesi
 3. Merkezde bakım altında bulunan engelli bireylerin; obezite ile mücadele, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitelerden yararlandırı amacı ile gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı fizyoterapist alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş ilanları

4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na diyetisyen alımı nasıl yapılıyor?

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN:

TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre,

 • Sosyal Çalışmacı,
 • Sosyolog,
 • Psikolog,
 • Fizyoterapist,
 • Çocuk Gelişimcisi,
 • Diyetisyen,
 • Hemşire,
 • Sağlık Memuru,
 • Öğretmen ve
 • Din Görevlisi pozisyonlarına, lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER ve POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Başvuru başlayış tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

4- Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler? hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1- Sosyal Çalışmacı : Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

2- Sosyolog : Sosyoloji lisans programından mezun olmak veya sosyoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

3- Psikolog : Psikoloji lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

4- Fizyoterapist : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

5- Çocuk Gelişimcisi : Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

[alert-success]

6- Diyetisyen : Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

[/alert-success]

7- Hemşire : Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

8- Sağlık Memuru : İki yıllık Yüksekokulların Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik alanlarının birinden mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu KPSSP93 türünden geçerli puanı bulunmak.

9- Öğretmen : Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya Lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlk Öğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve Yabancı Dil Öğretmenliği için Yabancı Dil Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarı ile tamamladığına ilişkin belge sahibi olmak. 2010 ve 2011 KPS Sınavına katılmış ve KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

10- Din Görevlisi : İlahiyat lisans programından mezun olmak. KPS Sınavına katılmış ve KPSS (B) grubu; KPSSP3 puan türünden geçerli puanı bulunmak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sözleşmeli personel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diyetisyen alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı fizyoterapist alımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş ilanları

 

Gerçek Diyetisyenler Sitesi olarak, sözleşmeli diyetisyen alımının bir an önce başlatılması hususunda üzerimize düşeni yapacağımızı, gerçek diyetisyen meslektaşlarımıza duyuruyoruz.

[button-red url=”http://www.aile.gov.tr/duyurular” target=”_blank” position=”center”]Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Duyurular Sayfası[/button-red]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir